Regulamin serwisu i sklepu internetowego farmaserca.pl

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.farmaserca.pl jest Fundacja FARMA SERCA(zwana dalej „Fundacją”). Właścicielem i operatorem sklepu internetowego umieszczonego na stronie internetowej w domenie www.farmaserca.pl jest Fundacja, prowadząca działalność gospodarczą, z której zyski są przeznaczane na cele statutowe Fundacji.
 2. Informacje o towarach lub usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów, a w szczególności:
 • warunki i zasady składania zamówień,
 • zasady zawierania umów sprzedaży, których przedmiotem są określone towary lub usługi,
 • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów sklepu.

4. Warunkiem korzystania z oferty Sklepu i dokonywanie w nim zakupów jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.farmaserca.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych towarów lub usług do koszyka.
 3. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie, nazwy firmy, numer NIP),
 • adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail; a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako„PRZECZYTAŁEM/AM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację.

5. W procesie składania zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

6. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy. Klient może w przeglądarce internetowej kliknąć strzałkę cofnij stronę i wtedy wraca do produktów w koszyku.

7. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma obowiązek uiszczenia należnej zapłaty. Klient może zrezygnować, a wtedy zamówienie zostaje automatycznie anulowane: po 15 minutach przy płatności tpay i PayPal i po 7 dniach, przy płatności „Przelew bankowy”.

8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia zamówienia, i kliknięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia.

9. Podsumowanie zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

 • numer zamówienia
 • data
 • suma
 • metoda płatności
 • numer konta bankowego
 • produkt
 • kwota
 • wysyłka
 • uwagi do zamówienia

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Fundacją. Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

11. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

12. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej.14. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone towary lub usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.

13. Założenie Konta możliwe jest poprzez zaznaczenie pola: „Stworzyć konto?” i wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu.

15.Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, ofert specjalnych dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę.

16. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

17. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej, korzysta ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla właściciela Sklepu.

18. Dostawa Zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fundacji

 

§ 3 Ceny i formy płatności

1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszelkie inne składniki. Fundacja nie jest płatnikiem VAT.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 • przelew bankowy – na konto Fundacji FARMA SERCA, ul.Nowolipki 14/30, 01-019 Warszawa nr rachunku w mBank 79114020040000330282890758,
 • za pomocą płatności elektronicznej paynow,
 • za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

§4 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
 2. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Fundacji na adres e-mail: kontakt@farmaserca.pl
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą towaru.
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

§5 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres Fundacji lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@farmaserca.pl
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Fundacja Farma Serca z siedzibą w ul.Nowolipki 14/30, 01-019 Warszawa, NIP 5273020470, REGON 523194858,, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000991761.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody, którą Klient może w każdej chwili wycofać.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom korzystania z oferty Sklepu, a w szczególności w celu przyjmowania i realizacji zamówień.
 4. Dane osobowe Klientów są ponadto przetwarzane w celu: a) realizacji obowiązków prawnych, którym podlega Właściciel Sklepu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b) archiwalnym i dowodowym, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; c) ewentualnego ustalenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Właściciela Sklepu.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu są następujące podmioty, przetwarzające dane w imieniu Właściciela Sklepu: a) upoważnieni pracownicy i wolontariusze Fundacji b) zleceniobiorcy i podwykonawcy; d) partnerzy we współpracy z którymi realizujemy określone działania; e) podmioty obsługujące systemy informatyczne, marketingowe, księgowe i prawne; f) firmy kurierskie i pocztowe.
 6. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Fundację do czasu wycofania zgody oraz w okresie wykonywania obowiązków prawnych np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, a także gdy przepisy prawa nakazują przechowywać dane.
 7. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili być wycofana. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją
 9. W sprawach o naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Klient mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/.

§7 Darowizna, czyli przekazanie środków
1. Klient przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Klient na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny i zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Fundację darowizny.
2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.
3. Darowiznę przekazuje się za pomocą Pośrednika usług finansowych.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Fundacją. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Fundacją. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.09.2022.

Zapisz się do naszego newslettera

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!

Zapisz sięna listę zainteresowanych.

You have Successfully Subscribed!